פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » עדכונים, פרסומים, חקיקה, פסקי דין » עדכונים » עדכוני פסיקה, חקיקה ומידע חשוב בתקופת הקיץ – עבודת נוער

קטגוריות
ארכיונים
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

עדכוני פסיקה, חקיקה ומידע חשוב בתקופת הקיץ – עבודת נוער

בחודשי הקיץ מצטרפים המון בני נוער לשוק העבודה, מעסיקים רבים אינם יודעים מה הם הזכויות והחובות שלהם, על כן תמצתנו את הליך העסקה של בני נוער.

גיל העסקה:

גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים בשעות הלימודים הוא 15 שנה ובלבד שלא חל חוק לימוד חובה.
גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים לאחר שעות הלימודים הוא 16 שנה מותנה בכך שנמסרה למעביד הודעה מאת מוסד החינוך בו הנער לומד בדבר שעות הלימודים של הנער באותו מוסד.
גיל העסקה מותר במהלך חופשת לימודים הוא 14 שנה.

שעות עבודה מותרות ביום:

שעות העבודה המותרות ביום הן עד 8 שעות. נער בגיל 16 ומעלה, המועסק במקום עבודה בו חל הסכם ליום עבודה ארוך יותר כאמור בסעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 – עד 9 שעות ביום. בימי שישי וערב חג – עד 7 שעות. שעות עבודה מותרות בשבוע – עד 40 שעות בשבוע.

הפסקות:

ביום עבודה העולה על 6 שעות – הפסקה בת ¾ שעה לפחות (עד 3 שעות), מתוכה ½ שעה של הפסקה רצופה. בימי שישי וערבי חג – הפסקה בת ½ שעה לפחות. נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, וזמן זה יהווה חלק משעות עבודתו.

עבודת לילה:

בהתאם לחוק עבודת נוער, בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער (מי שלא מלאו לו 16 שנה) שחוק לימוד חובה חל עליהם. צעיר (מי שמלאו לו 16), שחוק לימוד חובה לא חל עליו לא יועסקו בין השעות 22:00–08:00.
בהתאם לתיקון 18 לחוק אשר פורסם ביום 7/4/2016, נוסף סעיף 24א לחוק, לפיו בחופשת לימודים רשמית, מעסיק רשאי להעסיק נער מגיל 16 עד השעה 24:00, ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק ידאג להחזרתו של הנער העובד לביתו בסיום העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. ההוראה הנ"ל לא תחול על ענפי עבודה מסוימים או על עבודה מסוימת ששר הכלכלה והתעשייה קבע כי הם עלולים לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הצעיר. הוראה זו תוקף עד ליום 1 בספטמבר 2019.

עבודה בשעות נוספות:

חל איסור להעסיק נער בשעות נוספות.

עבודה במנוחה שבועית:

חל איסור להעסיק נער במנוחה השבועית.

חופשה שנתית:

בהתאם לסעיף 27 לחוק, לגבי נער, יש לקרוא בחוק חופשה שנתית במקום "16 יום" – "18 יום", לכל שנת עבודה. היינו, בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי הנער ל- 18 ימי חופשה בשנה (קלנדאריים).

שכר מינימום:

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 קבעו תעריף שכר מינימום לנוער עובד, שנגזר משכר המינימום במשק, והוא מהווה אחוז מסוים ממנו, בהתאם לגיל הנער.
1. נער עובד עד גיל 16, זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 70% משכר המינימום במשק (3,500 ש"ח לחודש         ו- 20.23 ש"ח לשעה, החל מינואר 2017).
2. נער עובד עד גיל 17, זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 75% משכר המינימום במשק (3,750 ש"ח לחודש         ו- 21.68 ש"ח לשעה, החל מינואר 2017).
3. נער עובד עד גיל 18 זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 83% משכר המינימום במשק (4,150 ש"ח לחודש ו-      23.99 ש"ח לשעה, החל מינואר 2017).

מס הכנסה:

ההכנסה חייבת במס. נער בגיל 16-18 זכאי לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

ביטוח לאומי:

נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד. אולם, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער העובד ("חלק המעביד"). החל ממשכורת ינואר 2016, חלק המעביד עומד על 0.38% עד 5,678 ש"ח, ו- 2.02% מסכום זה ועד המקסימום (43,240 ש"ח).

ביטול חובת הוצאת "פנקס עבודה":

בעבר כלל החוק חובה (מכוח סעיף 28 לחוק) להוציא פנקס עבודה עבור הנער בשירות התעסוקה והחזקת הפנקס בידי המעסיק.
ביום 7/4/2016 פורסם ברשומות תיקון מס' 18 לחוק עבודת נוער(5), במסגרתו בוטל סעיף 28 ועמו החובה להוציא פנקס עבודה. עוד קודם לתיקון, ביום 12/2/2014, פרסם משרד הכלכלה הודעה ולפיה  אין יותר צורך בהוצאת הפנקס בלשכות שירות התעסוקה, וכי ענין הוצאת הפנקס  לא ייאכף על ידי משרד הכלכלה, ובלבד שהמעסיק מחזיק אישור רפואי בתוקף של הנער וצילום ת.ז. של הנוער/ה או הוריו.

הצגת תעודת זהות:

בהתאם לתיקון 18 לחוק, אשר פורסם ביום 7/4/2016, נוסף לחוק סעיף 27ח, לפיו מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, הכוללת את פרטיו. על המעסיק לשמור העתק של תעודת הזהות כאמור במשך כל תקופת העסקתו  ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.

אישור רפואי:

בהתאם לפרק השלישי לחוק, נער, שמבקש לעבוד, חייב להיבדק אצל רופא, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו.
על פי תיקון 18 לחוק שפורסם ביום 7/4/2016 מוגדר "אישור רפואי" כאישור מרופא משפחה או רופא

מורשה, לפי העניין, המתייחס לכשירותו של הנער לעבוד, מבלי שייכלל בו מידע רפואי אחר.
כמו כן במסגרת התיקון הנ"ל התוסף סעיף 16א לחוק, הקובע כי  לא יועסק נער ללא אישור רפואי כהגדרתו לעיל. כמו כן המעסיק מחויב לשמור את האישור הרפואי או העתקו במשך כל תקופת העסקתו ועד שנה לאחר סיום העסקתו. בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את האישור הרפואי או את העתקו.

הודעה לעובד על תנאי העסקה:

יש למסור לנער עובד הודעה על תנאי עבודתו, וזאת תוך 7 ימים מהיום בו החל הנער לעבוד אצל המעסיק. החובה למסור הודעה כאמור, חלה גם לגבי שינוי בתנאי העסקה, מהיום שנודע למעביד על השינוי.

הפקדה לגמל:

בהתאם לסעיף 4(7) לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חובת ההפקדה כאמור בצו לא תחול על עובדים שטרם הגיעו לגיל הזכאות – גיל 21 לגבר וגיל 20 לאישה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק