רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » קצובת הבראה (דמי הבראה)

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

קצובת הבראה (דמי הבראה)

הזכות לקצובת הבראה

ככלל, עובד שהשלים שנת עבודה אצל מעסיק, זכאי לקצובת הבראה.

כך קובע, הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה החל על מרבית העובדים במגזר הפרט

י.
ההסכם הקיבוצי הכללי לא חל על עובדים הזכאים לקצובת הבראה גבוהה יותר לפי הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי החל בענף המשק שבו הם מועסקים, כגון: עובדי השירות הציבורי.

חשוב לציין:

הזכות לקצובת הבראה אינה מותנית בכך שהעובד שהה בפועל בבית מלון או בבית הבראה.

חישוב קצובת ההבראה – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

קצובת ההבראה שלה זכאי העובד, מחושבת לפי שני אלה:

1. סכום דמי ההבראה ליום – סכום זה נקבע בהסכם הקיבוצי הכללי והוא מתעדכן, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן. להלן סכום דמי ההבראה ליום, החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי:

  • החל משנת 2014 – 378.00 ש"ח
  • לשנת 2013 – 374.00 ש"ח
  • לשנת 2012 – 371.00 ש"ח
  • לשנת 2011 – 365.00 ש"ח
  • לשנת 2010 – 351.00 ש"ח

2. מספר הימים שעבורם העובד זכאי לדמי הבראה – מחושב בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, כמפורט בטבלה שלהלן:

שנות הוותק במקום העבודה ימי דמי הבראה
שנה 5
2 – 3 6
4 – 10 7
11 – 15 8
16 – 19 9
20 שנים ויותר 10

 

חשוב לציין:

בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, מובאת בחשבון גם תקופת חופשת לידה.

קצובת הבראה חלקית – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

מי זכאי לקצובת הבראה חלקית?
  • עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי חלקיות המשרה.
  • עובד שבמהלך שנת העבודה, עבד רק בחלק מהזמן, כגון: עובד ששהה בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאי בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

דוגמא: עובד שהועסק במקום עבודה, בחצי משרה, במשך שנתיים – זכאי לדמי הבראה בעד 5.5 ימים (2.5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו – 3 ימים עבור שנת העבודה השנייה).

דוגמא: עובד שהועסק במקום עבודה, במשרה מלאה במשך שנתיים ושהה, בשנת העבודה השנייה, בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים – זכאי לדמי הבראה בעד 9.5 ימים (5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו – 4.5 ימים עבור תשעת חודשי העבודה שבשנת העבודה השנייה).

חשוב לציין:
עובד שהועסק במקום עבודה, באמצעות קבלן כח אדם, וממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק בפועל, גם לאחר שחדל להיות מועסק על ידי אותו קבלן כח אדם, זכאי לקצובת הבראה בהתאם לוותק העבודה אצל המעסיק בפועל.

תשלום קצובת הבראה לאחר סיום יחסי עבודה

עובד שלא שולמה לו קצובת הבראה, או חלק ממנה, במהלך עבודתו, זכאי לקבלה, גם לאחר שחדל לעבוד אצל המעסיק. ואולם במקרה זה העובד זכאי לקצובת הבראה רק עבור תקופה של עד השנתיים שקדמו לסיום העבודה.
עובד שפוטר או התפטר, לאחר שמלאה שנה לעבודתו בפועל, זכאי לקצובת הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים שנת עבודה מלאה.
עם זאת, העובד לא יהיה זכאי לקצובת הבראה, אם המעסיק ויתר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולפיכך, העובד לא השלים שנת עבודה מלאה.

קצובת הבראה מוגדלת בענפי משק מסוימים

מי זכאי לקצובת הבראה מוגדלת?
לקצובת הבראה מוגדלת, זכאים עובדים המועסקים בענפי משק מסוימים, כגון: עובדי השירות הציבורי, מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים, או עובדים המועסקים בענפי השמירה, והאבטחה. כך נקבע בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

להלן דוגמאות לקצובת הבראה החלה על עובדים בענפי משק מסוימים:

ענף במשק

ימי דמי הבראה

סכום דמי הבראה ליום

להסכם הקיבוצי/צו ההרחבה/ חקיקה

אולמות וגני אירועים

5 ימים – בשנה הראשונה

7 ימים – מהשנה השנייה עד החמישית

10 ימים – החל מהשנה השישית

378 ₪ החל משנת 2014

שמירה ואבטחה

7 ימים – בשלוש השנים הראשונות

9 ימים – מהשנה הרביעית עד העשירית

10 ימים – מהשנה האחת עשרה עד החמש עשרה

11 ימים – מהשנה השש עשרה עד תשע עשרה

12 ימים – מהשנה העש

רים עד העשרים ואחת

13 ימים – מהשנה העשרים וחמש

427 ₪ החל מ 1.10.2014

ניקיון ואחזקה

7 ימים – בשלוש השנים הראשונות

9 ימים – מהשנה הרביעית עד העשירית

10 ימים – מהשנה האחת עשרה עד החמש עשרה

11 ימים – מהשנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה

12 ימים – מהשנה העשרים עד

העשרים וארבע

13 ימים – מהשנה העשרים וחמש

423 ₪ מיום 1.7.2014

מועד תשלום קצובת הבראה

קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה, בחודשי הקיץ, אך ניתן גם לשלמה בשיעורים, עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה, אם כך נקבע בהסכם העבודה שבין המעסיק והעובד.
על המעסיק לציין בתלוש השכר, את הסכום ששולם לעובד כקצובת ההבראה בין אם הקצובה משולמת כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה.
מעסיק רשאי לשלם את קצובת ההבראה, בדרך של מימון נופש לעובד ואולם זאת רק בתנאי שהמעסיק הודיע על כך מראש לעובד והעובד הסכים לכך. במקרה זה, אם עלות הנופש, שמומן על ידי המעסיק, נמוכה מגובה קצובת ההבראה שהעובד זכאי לה, על המעסיק לשלם לעובד את ההפרש.

 

תגיות תוכן
ACE (1)bluebird aero systems (1)Contract plus (1)אבחון ארגוני (1)אבחון עסקי (1)אביב אלבז (1)אביחי כלף (1)אבי פרץ (1)אומיקרון (1)און בראל (1)אורן גולן (1)אחריות (1)אחריות אזרחית (2)אחריות אישית (2)אחריות פלילית (2)איסוף נתונים (1)איסור אפליה (2)איסור התניית תשלום (1)אכיפה (5)אכיפה והרתעה (2)אלברט אנונו חברת קירור הבקעה (1)אנג'יפלס (1)אנרגיה (3)אס גל סוכנות טויוטה (1)אסטרטגיה (1)אסיא שירותי בריאות (1)אסף בר (1)אפליה (7)אפליה בעבודה (2)אפרים מולק (1)אקסטל (1)ארגון (3)ארגון עסקי (1)ארגונים (1)ארנונה (4)אשראי (1)בדיקת חשבונות ספקים (1)בדיקת חשבוניות (6)בדיקת חשבוניות ספקים (4)בודק שכר מוסמך (7)בחינת כיסוי ביטוח (1)בידודים ומיפויים לתעשיות בע"מ (1)ביטוח (3)ביטוח לאומי (5)ביטוח מנהלים (1)ביטוח פנסיוני (1)ביטול הודעה מוקדמת (2)בני נוער (1)בנק (1)בנקים (10)בעלי מניות (1)בקרה (2)בקרת הוצאות (2)בקרת שכר (4)גיבוש מדיניות (1)גיוס עובדים (1)גיל גרינשפן (1)גיל פרישה (1)גמישות (1)גרעון תקציבי (1)דאגה לפרט (1)דו"ח שנתי (1)דור 5 (1)דורשי עבודה (1)דיני חברות (2)דיני חוזים (3)דיני מיסים (1)דיני עבודה (31)דירקטוריון (1)דירקטוריון ניהולי (1)דלק (2)דלקל (1)דלקן (2)דלקן אוניברסלי (3)דמוגרפיה של עסקים (1)דמי אבטלה (2)דמי בידוד (1)דמי הבראה (1)דמי מחלה (1)הגדלת ההפרשות לפנסיה (2)הגדלת הכנסות (1)הדר פלג (1)הודעה מוקדמת (6)הוצאות נסיעה (2)הוצאות פיננסיות (1)הוצאות תחבורה (1)החזר הוצאות נסיעה (3)החזרי מס (1)החזרת מענקי קורונה (1)החלטות ממשלה (1)הטבות מס (1)הטבות עובדים (1)הטמעה (1)הכשרה (1)הלוואה (1)הלוואות חוץ בנקאיות (1)הליכי פירוק (1)הלנת שכר עבודה (10)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (2)הנהלת חשבונות (1)הנעה (1)הסכם (2)הסכם התקשרות (2)הסכם עבודה (1)הסכם קיבוצי (1)הסעדה עצמית (1)העלמת מס (1)הפסקות בעבודה (1)הפרשות לפיצויי פיטורים (9)הפרת זכויות עובדים (9)הצלחה עסקית (1)הקטנת הכנסות (1)הקמת עסק (1)התאמות בנק (1)התאמת מוצרים (1)התאמת שירותים (1)התייעלות ארגונית (1)התנהלות כלכלית (1)התראה מנהלתית (1)התראה פלילית (1)ורד וייסלר גנץ (1)זיו שחורי (1)זכויות האשה (3)זכויות סוציאליות (2)זכויות עובד (26)זמן נסיעה לעבודה (1)חברה בע"מ (1)חברה בפירוק (1)חדלות פירעון (2)חדלות פרעון (1)חדלת פריעון (1)חוזה (3)חוזים (5)חופשה (1)חופשה כפויה (1)חופשה ללא תשלום (3)חופשה שנתית (5)חופשת חג (3)חופשת לידה (1)חוק הגנת השכר (2)חוק החברות (1)חוק הניידות (1)חוקי עבודה (1)חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (1)חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (7)חזון (1)חטיבה טכנולוגית (1)חטיבת הטכנולוגיות (1)חטיבת הרכש (1)חיסכון בדלק (3)חיסכון בהוצאות לעסקים (2)חיסכון בעלויות (18)חיסכון בעלויות לעסקים (3)חישוב מס הכנסה (1)חל"ת (4)חניכה (1)חסכון בארנונה (1)חסכון בקייטרינג (1)חקיקה (8)חשבוניות (2)חשבוניות ספקים (2)טיב וטעים 2013 הסעדה בע"מ (1)ידע (1)יהודה חזן (1)יומן נוכחות (2)יוסק'ה זוזט (1)יועץ ליסינג (15)יועץ ליסיניג (1)יועץ מס (1)יועץ עסקי (1)יועץ פנסיה (1)יותם מנכ"ל מרכז זינוק (1)יחדיו עמילות מכס (1)יחזקאל קליין (1)יחסי עובד מעביד (1)ייעוץ אסטרטגי (1)ייעוץ כלכלי (1)ייעוץ לעסקים (4)ייעוץ עסקי (5)ייעוץ עסקי למנכ"לים (2)ייעוץ פיננסי (1)ימי מחלה (1)יעוץ ארגוני (3)יפוי כח (1)כ"א (1)כרטיסי אשראי (1)ליווי מנכ"לים (1)ליווי מסחרי (2)ליסינג (17)ליסינג מימוני (6)ליסינג תפעולי (6)ליסיניג (1)למידה (1)לקוחות (1)לקוחות ממליצים (3)לשכת שכר (1)מאור מלכי (1)מאזן סביתאני (1)מדד (1)מדד הבנקים (1)מדידה (1)מוגבלות (1)מוסר תשלומים (1)מורשי חתימה (1)מזון והסעדה (1)מיזוגים (1)מיכון משרדי (1)מילואים (1)מיסוי (2)מיסוי מתנות (1)מיסים (8)מיסים עירוניים (2)מכירות (4)מנהל המיסוי (1)מנהלים (1)מניעת אפליה בעבודה (2)מניעת התעמרות בעבודה (1)מנכ"ל (2)מסגרת אשראי (1)מסגרת חשבון (1)מס הבלו (1)מס הכנסה (8)מס שבח (2)מע"מ (10)מענקי קורונה (2)מענק קורונה (1)מערך השכר (1)מערכות אלומיניום לבניין (1)מצבי משבר (1)משאבי אנוש (1)משרה (1)מתן עדרי (1)מתנה לחג (1)נגישות אתרים (1)נושא משרה (1)ניהול (1)ניהול זמן (1)ניהול חוזים (4)ניהול חשבוניות (1)ניהול משבר (1)ניהול ספרים (1)ניהול עובדים (1)ניהול עסק (2)ניהול עסקי (1)ניהול שכר (12)ניהול תפוקות (1)ניכויים מהשכר (2)ניכוי שיקים (1)ניצול הזדמנויות (1)ניצול ימי חופשה (1)נכיון ציקים (1)סגנונות תקשורת (1)סדנאות (1)סולר (1)סיוט קורונה (1)סלולר (1)ספקים (5)סקר (4)עבד עוידה (1)עבודה מהבית (1)עבירות מע"מ (2)עדכונים (2)עודף תקציבי (1)עומרי אבקסיס (1)עידן כהנא מנכ"ל ספו דומוטק (1)עידן מרדכי (1)עיצומים כספיים (6)עמלות (2)עמלות בנקים (2)עמלות ותמריצים (4)עמלת פרעון מוקדם (1)עסקים (1)ערבות (2)ערבים (1)פאנת (1)פדיון ימי חופשה (1)פוליסה (1)פז.י.ג (1)פיטורים (21)פיטורין (1)פייסבוק (3)פיננסים (3)פיצויים (4)פיקדון (1)פירוק חברה (1)פמילי מרקט (1)פנסיה (3)פנסיה גמל (1)פסקי דין (20)פערי שכר (1)פקודת השטרות (1)פקיד שומה (1)פרישה (1)פרסום (1)פרסומים (1)פשיטת רגל (1)פתרון בעיות (1)פתרונות אפקטיביים (11)פתרונות טכנולוגיים (1)ציוד משרדי (1)ציי רכב (1)צימצוצים (1)צמחיה ארגונית (2)צנובר דלק (1)צנובר סולר (1)קבוצת סלידה (1)קבלה לעבודה (1)קופות גמל (1)קופת גמל (1)קורונה (32)קידום עסקים (1)קידום שכר שווה לנשים וגברים (1)קייטרינג (2)קיצוץ (1)קנסות (1)קצובת הבראה (1)רהיטי פיטרו (1)רואה חשבון (2)רווחת עובדים (1)רחל יצחקי (1)ריבית פיגורים (1)רישום שעות (1)רישום שעות עהודה (1)רכב (1)רכש (2)רמי מנכ"ל חברת קרדיטקלין (1)רן שמעון (1)רשויות מקומיות (1)רשות הטבע והגנים (1)רשות המיסים (4)רשלנות בנקים (1)רשת באזר שטראוס (1)שבוע עבודה (1)שדרות (1)שווי רכב (1)שומות (2)שוק יעד (1)שיווק (2)שיווק עסקי (3)שי לחג (1)שימוע (4)שימור לקוחות (1)שימור עובדים (1)שינוי תפקיד (1)שיעורי קנסות (1)שיעור פיצויי הפיטורים (4)שירות מילואים (2)שכיר (1)שכר (18)שכר והטבות (1)שכר מולן (1)שכר מינימום (6)שכר ממוצע (2)שכר שווה לעובד ולעובדת (1)שמירת הריון (1)שעות מנוחה (1)שעות נוספות (6)שעות עבודה (5)שקד אבטחה (1)תאונת עבודה (1)תגמול (1)תגמול בכירים (2)תגמול הוני (4)תגמולי מילואים (1)תגמולי עובד (1)תגמול מובטח (1)תגמול משתנה (1)תגמול עובדים (7)תהליך מכירה (1)תו ירוק (1)תוכנית עסקית (2)תומר לויתן וירושבסקי (2)תו סגול (1)תזרים (1)תחבורה (1)תחלופת עובדים (2)תיקון 20 (1)תכנית בונוס (1)תלוש משכורת (3)תלוש שכר (13)תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים (1)תמיכה לוגיסטית (1)תמריצים (8)תנאי עבודה (11)תפעולי (1)תפקידים בארגון (1)תקשורת (4)תרבות אירגונית (1)תשלום מיסים (1)תשלום שכר (1)
הצג עוד תגיות הצג פחות תגיות
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית