פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » ייעוץ לעסקים » מדריכים » מדריך סכומים ושיעורים במע"מ

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

מה זה סטוריטלינג?

בעולם מוצף במידע ובטווחי תשומת לב חולפים, הכוח של סיפור סיפורים הופיע ככלי רב עוצמה

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

מיתוג עסקי

הפסיכולוגיה של המיתוג: הבנת המוח הצרכני מיתוג אינו רק יצירת לוגו או סלוגן קליט; זה

קרא עוד »
קטגוריות
ארכיונים
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

מדריך סכומים ושיעורים במע"מ

הסעיף בחוק / תקנהסוגתאריך תחולהתאריך עדכוןסכום בש"ח /  שיעור:
סעיף 1 לחוק"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על1.1.20221.1.2022102,292
סעיף 47א לחוקחובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של1.7.20221.7.2022321
תקנת משנה 23(ג)דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק1.7.20221.7.202219,222
תקנת משנה 1(1)משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום1.1.20221.1.202224/16
תקנה 9אניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת1.1.20221.1.2022268
תקנת משנה 1(3)עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ועיקול אלקטרוני1.1.20221.1.20229/16
תקנת משנה 1(4)משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירה1.1.20221.1.202216/16
תקנת משנה 1(5)איתור כתובת הסרבן1.1.20221.1.2022130
תקנת משנה7 1(6)עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו1.1.20221.1.2022173
תקנה משנה 1(7)עיקול רכב במשרד הרישוי1.1.20221.1.202286
תקנת משנה 1 (8)המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם1.1.20221.1.2022173
תקנת משנה 1 (9)הובלה והוצאת מעוקלים1.1.20221.1.2022367
תקנת משנה 1 (10)הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים1.1.20221.1.20222,193
תקנת משנה 1 (14)הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת1.1.20221.1.2022540
תקנת משנה 1 (16) (א) (ב)הוצאות גרירה של רכב1.1.20221.1.2022כמפורט בתת סעיף זה מטה
תקנת משנה 1 (17)פריצת דלת של רכב1.1.20221.1.2022162
תקנת משנה 1 (18)פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל1.1.20221.1.2022249
תקנת משנה 1 (19)פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד1.1.20221.1.2022691
תקנת משנה 1 (20)הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו1.1.20221.1.2022כמפורט בתת סעיף זה מטה
תקנת משנה 1 (21)שמאות מיטלטלין לרבות רכב1.1.20221.1.2022324
סעיף 94 לחוקקנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)1.7.20221.7.2022223
סעיף 95(א) לחוקקנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)1.7.20221.7.20221% ולא פחות מ-334 ש"ח
תקנת משנה 1(2)משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום1.1.20221.1.202224/16
סעיף 67 א(2)קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד1.1.20221.1.20221,520,000
תקנת משנה 20(ב)קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל1.1.20221.1.20221,520,000
סעיף 2א לחוקקנס פיגורים (לכל שבוע)22.12.199422.12.19940.2%
סעיף 93 לחוקהפרשי ריבית (לשנה)15.6.19931.1.20224%
סעיף 96 לחוקקנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה1.1.20221.1.20221/4%
סעיף 96 לחוקקנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה22.2.198422.2.19841/2%

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)

סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת ציוד;

סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

"עוסק פטור" – עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 102,292 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

חזרה לראש הדף

חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של

"חשבונית" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות) חשבונית עסקה או חשבונית מס; סעיף 47א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 – חובת עוסק בעת רכישה 47א.  קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לנהוג כלהלן: (א) עלה ערך הנכסים או השירותים על 321 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-25,767 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;" (ב) היה ערך הנכסים או השירותים 25,767 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

חזרה לראש הדף

דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום הנמוך מהמצוין יוגש בבנק

"מס תשומות" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)
מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

תקנת משנה 23(ג) לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 19,222 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו- 1976, אשר בו רשום העוסק.
ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) ליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דו"חות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

חזרה לראש הדף

משלוח דרישה ראשונה בכתב ובדואר רשום

תקנה 1(1) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א – 2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה
– משלוח דרישה ראשונה בכתב – לא יעלה על 16 ₪.
– משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום – לא יעלה על 24 ₪.

חזרה לראש הדף

ניהול פנקס חשבונות- קופה רושמת

תקנה 9א' לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ו – 1976
תלוש מכירה של קופה רושמת שהוציא עוסק,יחשב כחשבונית מס לענין שרות שמחירו אינו עולה על 268 ש"ח.

חזרה לראש הדף

עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני ועיקול אלקטרוני

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה –
עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני לא יעלה על 16 ₪.
עיקול בידי צד שלישי אלקטרוני לא יעלה על 9 ₪.

חזרה לראש הדף

משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי ומשלוח צו מסירה

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של:
משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי – לא יעלה על 16 ₪.
משלוח הודעה לסרבן על עיקול ע"י משלוח צו מסירה – לא יעלה על 16 ₪.

חזרה לראש הדף

איתור כתובת הסרבן

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של איתור כתובת הסרבן לא יעלה על 130 ₪.

חזרה לראש הדף

עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו לא יעלה על 173 ₪.

חזרה לראש הדף

עיקול רכב במשרד הרישוי

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה  של עיקול רכב במשרד הרישוי לא יעלה על 86 ₪.

חזרה לראש הדף

המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם לא יעלה על 173 ש"ח.

חזרה לראש הדף

הובלה והוצאת מעוקלים

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של הובלה והוצאת מעוקלים לא יעלה על 367 ₪.

חזרה לראש הדף

הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של הובלה והוצאת מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים לא תעלה על 2,193 ₪.

חזרה לראש הדף

הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה  של הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת לא יעלה על 540 ₪.

חזרה לראש הדף

הוצאות גרירה של רכב

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה לא יעלה על :
(א) רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק –
(1) עד 35 ק"מ ממקום הגרירה 432 ש"ח.
(2) מ-36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה 513  ₪.
(3) מ-51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה 594 ₪.
(4) מ-76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה 670 ₪.

(ב) רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק –
(1) עד 35 ק"מ ממקום הגרירה 1,026 ₪.
(2) מ-36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה 1,134 ₪.
(3) מ-51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה 1,329 ₪.
(4) מ-76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה 1,513 ₪.

חזרה לראש הדף

פריצת דלת של רכב

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של פריצת דלת של רב לא יעלה על 162 ₪.

חזרה לראש הדף

פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה  של  פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל לא יעלה על 249 ₪.

חזרה לראש הדף

פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד לא יעלה על 691 ₪.

חזרה לראש הדף

הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו לא יעלה על:
(א) מיטלטלין 270 ₪ למטר מעוקב לחודש או חלקו;

(ב) כלי רכב –
(1) בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון 43 ₪ ליום או חלק ממנו.
(2) בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה – 108 ₪ ליום או חלק ממנו.

חזרה לראש הדף

שמאות מיטלטלין לרבות רכב

תקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א-2011(1)
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה של שמאות מיטלטלין לרבות רכב לא יעלה על 324 ₪.

חזרה לראש הדף

קנס על אחור בהגשת דו"ח (לכל שבועיים או חלק מהם)

סעיף 94 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 – קנס על איחור בהגשת דו"ח
לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה, יהא חייב בקנס פיגורים של 223 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם.

חזרה לראש הדף

קנס על אי ניהול ספרים (הקנס מסך כל מחיר העסקאות או מסך כל השכר והרווח לפי העניין)

סעיף 95(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 – קנס על אי ניהול ספרים
לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך על השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ- 334 ש"ח לחודש.

חזרה לראש הדף

משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום

תקנה 1(2) לתקנות המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"א – 2011
הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאת פעולה –
משלוח דרישה נוספת בכתב – לא יעלה על 16 ₪.
משלוח דרישה נוספת בכתב ובדואר רשום – לא יעלה על  24 ₪.

חזרה לראש הדף

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח דו-חודשי למחזור עד

חוק מס ערך מוסף סעיף 67 (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה – 2015
(א2) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,520,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דוח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א);
(2) הוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) לעניין תקופת הדיווח יחולו לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

חזרה לראש הדף

קביעת תקופת דיווח על פי מחזור העסקאות של העוסק- דיווח חודשי למחזור מעל

"מחזור עסקאות של עוסק" (מתוך חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 פרק א': הגדרות)
סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7 (לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975), של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה – הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר, ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק לענין זה, "עסקאות" – למעט מכירת ציוד.

תקנת משנה 20(ב)לתקנות מס ערך מוסף,התשל"ו-1976
תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף 67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

חזרה לראש הדף

קנס פיגורים (לכל שבוע)

סעיף 2א לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א- 1980 – קנס פיגורים
לכל חוב מס יווסף מתום שבוע מהמועד שנקבע לתשלום המס קנס פיגורים של 0.2% מסכום המס שבפיגור או שיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל שבוע של פיגור או חלק ממנו, והוא על אף האמור בכל הוראה אחרת בדבר קנס על מס בפיגור ואף בהעדר כל הוראה לענין זה בחוק מס.

חזרה לראש הדף

הפרשי ריבית (לשנה)

סעיף 93 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975
"הפרשי הצמדה וריבית" – תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

חזרה לראש הדף

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע עד חצי שנה

סעיף 96 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 – קנס בשל אי תשלום במועד
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף 97, קנס פיגורים % 1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % 1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.

חזרה לראש הדף

קנס בשל אי תשלום במועד- לכל שבוע מעל חצי שנה

סעיף 96 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 – קנס בשל אי תשלום במועד
לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף 97, קנס פיגורים % 1/4 מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו- % 1/2 לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.

מקור מידע

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2024/05/ניהול-קשרי-לקוחות.png
ניהול קשרי לקוחות

בתחום משאבי אנוש מתחוללת מהפכה. חברות מבינות במהירות את התפקיד המרכזי של משאבי אנוש בשיפור אסטרטגיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/10/הפסקות-בעבודה.png
מדריך איך להתנהל מול רואה החשבון ושאר יועצים

מהי מטרת הדו"ח השנתי? איך להתנהל מול רואה החשבון וכיצד להכין נכון את החומרים. מאמר מאת: משה הדס,...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/10/התנהלות-פיננסית.png
התנהלות פיננסית ועסקית בעת משבר

תקופות המשברים הפיננסיים, הבטחוניים והבריאותיים, יוצרים אוירה והתנהגות צרכנית שונה מהרגיל. כיצד צריך...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/10/תיאום-מס-2048x652-1.png
מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

תוכן עניינים מדריך זה מציג לכם מידע בדבר ההקלות המגיעות לכם במסגרת תיאום המס והאפשרויות השונות לעריכת...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/07/חשב-שכר.png
החוק לצמצום השימוש במזומן - שאלות & תשובות

מהן ההגבלות על השימוש במזומן בקבלה/תשלום הלוואות ותרומות? ההגבלות חלות על עוסק (במסגרת עסקו) ועל האדם...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/07/חוק-הגנת-שכר.png
המדריך לחוק לצמצום השימוש במזומן

אתם בעלי עסק ומקבלים תשלומים במזומן? אתם אנשים פרטיים וקיבלתם שירות מעורכי דין או מרואי חשבון ושילמתם...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/09/מנכל.png
המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ"ל

כאשר אנו חושבים על תפקיד המנכ"ל אנחנו רואים לנגד עינינו את היוקרה של התפקיד: תנאים מפליגים, שכר...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2022/12/הונאה.png
הונאת מנכ"ל והונאת ספק-לקוח

קיבלתם הודעה מבכיר בארגון או מלקוח עם בקשה לשינוי פרטים בהעברת כספים? כך תוודאו שלא מדובר בהונאה. רקע הונאת...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2021/11/מדריך-פתרונות-אפקטיביים--להוצאות-מוכרות-לצורך-מס.png
מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ

תוכן עניינים מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ – מנכ"ל נצל את הטבות המס...

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק