fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

המדריך המלא לביצוע שימוע מהמומחים של פתרונות אפקטיביים

המדריך המלא לביצוע שימוע מהמומחים של פתרונות אפקטיביים

זכות השימוע אינה מעוגנת באופן מפורש בחוק או בתקנה, אלא הינה זכות יסוד של עובד המחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יוכרע גורלו. השימוע מהווה לגבי העובד הזדמנות אמיתית ונאותה להשמיע את טענותיו, ויש להקפיד על כך הקפדה מדוקדקת ומלאה.

חברה אשר לא מקיימת את הזכות הזו חשופה לתביעות ע"י העובד/ת בבית הדין לעבודה וחובת ההוכחה חלה על המעסיק ולא על העובד. ע"פ פסיקה של בית הדין לעבודה, מעסיק שלא מבצע את זכות השימוע יכול לשלם לעובד בין 1-12 משכורות.

"לא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו."

על מנת לבצע הליך שימוע תקין צריכים להתקיים מספר תנאים:

  1. חובת המעסיק להגיע לשימוע בתום לב וללא כוונה.
  2. על המעסיק לבצע שיחה אישית עם העובד/ת זמן סביר לפני השימוע ולהעלות בפניו את הטענות ואת הסיבות שבגינם המעסיק שוקל את סיום העסקתו של העובד בחברה.
  3. יש להוציא זימון בכתב לעובד/ת על תאריך ומקום השימוע. ולפרט את הסיבות שבגינם זומן העובד/ת לשימוע. יש לעובד/ת הזכות לוותר על זכות השימוע, אך, הינו צריך לשלוח זאת בכתב ולא בע"פ.
  4. ביצוע השימוע:
  • שימוע צריך להיערך בפני מי שמוסמך להחליט על הפיטורים, הממונה הישיר על עבודתו של העובד וכן מנהלת משאבי אנוש (ככל שיש).
  • לעובד קיימת זכות להביא עורך דין (או אדם אחר) לישיבת השימוע עצמה.
  • בישיבת השימוע יש להציג בפני העובד את הסיבות בגינן החברה שוקלת את פיטוריו. אם מדובר באי שביעות רצון יש לפרט מהן הסיבות לכך, תוך הצגת דו"חות או משובים שנערכו בעבר (אם יש).
  • יש לתת לעובד לציין את תגובתו לטענות המועלות נגדו ולנסות לשכנע את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה לפגוע בזכויותיו.
  • יש לערוך פרוטוקול בכתב שבו יועלו טענות הממונה וטענות העובד- נוסח לדוגמה מצ"ב. קיומו של הפרוטוקול מאפשר לאחר מכן לפקח על תקינות הליך הפיטורים- אין למסור לעובד את הפרוטוקול האמור, אלא יש להשאירו בתיק העובד – ככל והעובד עומד על כך.
  • בתום השימוע יש להודיע לעובד כי החברה תשקול את טענותיו ותודיע לו בהקדם על החלטתה.

5. לאחר ביצוע השימוע על המעסיק להחזיר תשובה לעובד/ת תוך זמן סביר. בין 48-72 שעות.
6. במידה והמעסיק החליט לסיים את העסקתו של העובד/ת בחברה עליו להוציא מכתב סיום העסקה.

במידה והחליט להשאירו/ה בחברה עליו להוציא הודעה בדבר קיום השימוע והחלטת החברה.

להורדת המדריך – המדריך המלא לביצוע שימוע מהמומחים של פתרונות אפקטיביים

שינוי גודל גופנים
small_c_popup.png

לקבלת המדריכים שלנו, הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו והורידו את המדריכים שלנו בחינם!

מדריך החודש!

בואו לקבל כלים פרקטיים המבוססים על מתן שירות ל 5000 לקוחות עסקיים פעילים!!! כל מה שחם בעולם השכר...כל מה שחם בעולם הרכש...כל מה שחם בעולם הניהול