fbpx

רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

איסור התניית תשלום

איסור התניית תשלום

איסור התניית תשלום המגיע לעובד בסיום העבודה, בחתימה על כתב ויתור

מעסיק אינו רשאי להתנות תשלום המגיע לעובד, לפי חוק, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כגון: פיצויי פיטורים, משכורת אחרונה, או פדיון חופשה, בכך שהעובד יאשר בכתב כי קיבל את כל המגיע לו.

איסור קבלת בטחונות מעובד ומימושן

מעסיק אינו רשאי לקבל מעובד בטוחות לשם הבטחת הישארותו בעבודה, כתנאי לקבלתו לעבודה ואם קיבל המעסיק בטוחה כאמור, הוא אינו רשאי לממשה.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה

למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות.

 

שינוי גודל גופנים