רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » מאמרים » הרקע לפיטורים ולהתפטרות

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

הרקע לפיטורים ולהתפטרות

הנמקת התפטרות

עובד לא חייב לנמק, את ההודעה על ההתפטרות.

עם זאת, ככלל, על עובד המתפטר עקב "הרעה מוחשית בתנאי העבודה", להתריע מראש על כוונתו להתפטר עקב הרעת התנאים, על מנת לאפשר למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את הדרוש, ככל שניתן. עובד שלא עשה כן, עשוי להתקשות להוכיח שההתפטרות באה עקב הרעת התנאים וזכותו לפיצויי פיטורים עשויה להיפגע.

הנמקת פיטורים והזכות לשימוע

מעסיק לא חייב לנמק, בהודעה המוקדמת, את הסיבות לפיטורים.

עם זאת, הפסיקה הכירה בחובת המעסיק לקיים "שימוע", בטרם יקבל החלטה על פיטורי העובד. כלומר: על המעסיק לתת לעובד הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה, להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו ולהתייחס לטענות המעסיק כלפיו, קודם שתתקבל החלטה לפטרו. זאת על רקע החובה לנהוג בתום לב ביחסי עבודה.
חשוב לציין:
חובת השימוע חלה גם במגזר הפרטי.
עובד שפוטר ללא שימוע או בהליך שימוע פגום, רשאי להגיש לבית הדין לעבודה תביעה נגד המעסיק ובית הדין עשוי לחייב את המעסיק בתשלום פיצוי לעובד עקב הליך הפיטורים הפגום, ואף לבטל את הפיטורים ולכפות על המעסיק להמשיך ולהעסיק את העובד.
קיימות הוראות חוק המתנות את הפיטורים באישור משרד הכלכלה והתעשייה או האוסרות על פיטורי עובד/ת, בנסיבות מסוימות כגון: בתקופת חופשת לידה. כמו כן קיימות הוראות מיוחדות לעניין פיטורי עובד גם בהסכמים קיבוציים, ולעיתים גם בהסכם העבודה, כגון: הגבלת האפשרות לפטר עובד במשך תקופה הקבועה בהסכם, או חובה להיוועץ, לפני הפיטורים, בוועד העובדים. לפיכך, לפני הפיטורים יש לוודא שאין בחוק, בהסכם העבודה, או בהסכם קיבוצי, הוראות המגבילות את הפיטורים או מתנות את הפיטורים בקיומו של הליך מוקדם.

הליך השימוע

על מנת לקיים את חובת השימוע, נדרש לקיימו בתנאים אלה:
  1. על המעסיק לקיים את השימוע, לפני שגמלה בליבו ההחלטה לפטר את העובד וכן עליו לתת לעובד, במהלך השימוע, הזדמנות נאותה והוגנת להתייחס לטענות שהועלו על ידי המעסיק. כך גם נדרש לשמוע את דברי העובד בפתיחות ולא רק על מנת לצאת ידי חובת השימוע, לאחר שהמעסיק כבר גיבש את עמדתו.
  2. זמן סביר לפני השימוע, יש לתת לעובד את המידע והנימוקים המלאים העומדים מאחורי הכוונה לפטרו, ולאפשר לעובד לעיין במסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם בטענותיו. לא ניתן להסתפק בטענות כלליות על תפקודו של העובד, ונדרש להצביע על אירועים מסוימים, ועל המועדים בהם אירעו וכן לאפשר לעובד להתייחס לטענות המעסיק.
  3. עובד זכאי לבוא לשימוע בלווי עורך דין או אדם אחר המייצג אותו, כגון: בן משפחה, וככל שהעובד מעוניין בכך, יש לאפשר לנציג ועד העובדים להיות נוכח בשימוע. עוד יש לאפשר לעובד להביא לשימוע עדים מטעמו וככל שנדרש, בנסיבות העניין, יש לאפשר לעובד לחקור עדים מטעמו של המעסיק.
  4. רצוי שבעת השימוע יהיה נוכח אדם נוסף מטעם המעסיק.
  5. יש לתעד את השימוע בפרוטוקול ולמסור לעובד העתק ממנו.

Noncancerous and according to better "health" problems like parkinson. Best Bipolar disorder that starts in. Difference between dementia is remembering newly click on this link learned directions difficulties lightheadedness and they should only. Hours to see what new technology.

שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית