פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

רח' אלטלף 4, יהוד

מיקוד 5621604

פקס

03-539-5901

דף הבית » חרבות ברזל » גיוס כלי רכב פרטיים, ציוד הנדסי ומתקנים אזרחיים בשעת חירום

קטגוריות
ארכיונים
יולי 2024
אבגדהוש
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

גיוס כלי רכב פרטיים, ציוד הנדסי ומתקנים אזרחיים בשעת חירום

בשעת חירום שר הביטחון רשאי לגייס רכבים פרטיים של אזרחים, ציוד הנדסי ומתקנים נוספים כמפורט בהמשך לצה״ל, אם הוא משוכנע שבטחון המדינה מחייב זאת.

 • אם כלי הרכב או הציוד האחר נרשם כציוד שהוא מגויס לחירום, ניתן לגייסו לצבא גם לשם בדיקה, תרגול, או אימון.
 • בנוסף, שר הביטחון רשאי להוציא צו לגיוס כלי רכב אזרחיים וציוד אזרחי אחר גם לשם אספקת שירותים חיוניים לציבור או טיפול באירוע חירום אזרחי.
 • המדינה תשלם לבעל כלי הרכב או הציוד דמי שימוש, וכן פיצויים במקרה שנגרם לכלי הרכב או הציוד נזק. על גובה דמי השימוש או הפיצויים ניתן להגיש ערר.
 • בעל הציוד חייב לציית לצו ולהעמיד לרשות הצבא את הציוד לתקופה שנקבעה בצו. אי מילוי חובה זו מהווה עבירה פלילית.

הציוד שניתן לגייס

 • ניתן לגייס בצו את הציוד הבא:
  • כלי רכב פרטיים של אזרחים, רכבות, כלי טיס, כלי שיט וחלקי עזר של כלים אלה.
  • ציוד הנדסי פרטי של אזרחים, לרבות: טרקטורים, מכונות חפירה, חציבה, בניה, הרמה או העמסה וכן ציוד הנדסי אחר וחלקי עזר של ציוד זה.
  • נכסים אזרחיים, לרבות: מתקני חשמל, קשר, רפואה, מחשבים, בתי מלאכה, מוסכים, מעבדות, מחסנים, מכונות, מנועים, משאבות ומוצרים אחרים המשמשים את הצבא.

רישום הציוד והגשת ערר לוועדה לשחרור ציוד

 • פוקד (אדם שהוסמך על-ידי שר הביטחון) רשאי לרשום את כלי הרכב והציוד האזרחי המגויס בעת חירום ולשייכו ליחידות הצבא השונות לשם גיוסו. לבעל הציוד תישלח הודעה על רישום הציוד בדואר רשום.
 • בעל ציוד שקיבל הודעה שהציוד שברשותו נרשם כציוד שניתן לגייסו, רשאי להגיש בקשה לוועדה לשחרור ציוד, ולנמק את בקשתו לשחרור הציוד שבבעלותו מחובת גיוס.
  • הוועדה רשאית להמליץ לפני ראש אגף טכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל, או קצין אחר שהוסמך לאשר את הבקשה, לדחותה או לאשרה בתנאים.
  • הוועדה תשקול את נסיבותיו האישיות של המבקש, כגון: מצבו הרפואי, האם הוא ממשפחה שכולה, האם הוא נכה צה"ל, האם בן משפחתו חולה, האם הוא בעל משפחה מרובת ילדים.
  • כמו כן הוועדה תשקול נסיבות נוספות, כגון: האם האדם הוא בעל משק חקלאי, האם הוא ממלא תפקיד בשירות הביטחון או בארגון חירום הדורש ממנו להשתמש ברכב המגויס וכיו"ב.
 • בעלי ציוד יהיו רשאים להגיש לוועדה בקשה לעיון חוזר על החלטת ראש חטיבת הלוגיסטיקה, בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת ראש חטיבת הלוגיסטיקה, אם היה שינוי מהותי בנסיבותיה של הבקשה או אם הועלתה לפני הוועדה הנמקה המעוררת חשש של ממש לעיוות או להיעדר סבירות בהחלטת הוועדה.
 • אם לא התקיימו נסיבות המצדיקות עיון חוזר, תדון הוועדה בבקשה רק לאחר שיחלפו שנתיים ממועד הדיון הראשון. למרות זאת ראש חטיבת הלוגיסטיקה יכול להורות על כינוס הוועדה לדיון מיוחד בבקשה לעיון חוזר מוקדם יותר.

חובותיו של בעל ציוד רשום

 • בעל כלי רכב וציוד אזרחי אחר שנרשם כציוד מגויס, חייב למסור פרטים ומסמכים לגבי הציוד לפי דרישת מפקד מוסמך (פוקד שהוסמך על-ידי שר הביטחון, או אדם אחר שמונה על-ידי פוקד), וכן להודיע בתוך 14 ימים על שינויים בפרטים שמסר בדואר רשום ליחידה שבה מוצב הציוד.
 • אם חל שינוי בבעלות על כלי רכב או הציוד, חייב מי שהיה בעל הרכב או הציוד האחר להודיע בתוך 7 ימים בדואר רשום ליחידה שבה מוצב הציוד, את הפרטים הבאים: מועד השינוי, שמו של הבעלים החדש, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו. בכלי תחבורה או ציוד הנדסי יש לציין גם את מספרו הרשום במשרד הרישוי או אצל רשם הציוד ההנדסי.
 • בעל ציוד שחל שינוי בכתובת מגוריו או במקום עסקו הקבוע צריך להודיע בתוך 7 ימים על השינוי בדואר רשום ליחידה שבה מוצב הציוד.
 • אם בעל הציוד נעדר מביתו לתקופה העולה על 21 ימים ( לדוגמה, עקב יציאה לחו"ל או מילואים), הוא חייב להודיע בתוך 7 ימים מתחילת ההיעדרות ליחידה שבה מוצב הציוד, על אורכה המשוער של תקופת ההיעדרות וכן על הסידורים שקבע כדי לאפשר העמדת ציוד לרשות הצבא בזמן היעדרו (למשל: למי ניתן לפנות אם יש צורך לגייס את הציוד בהיעדרו).
 • בעל כלי הרכב או ציוד אחר שנרשם חייב להעמיד את הציוד לצורך בדיקה, הערכה ותיעוד לפי דרישת מפקד מוסמך.
  • הדרישה להעמיד ציוד לשם בדיקתו והערכתו תיעשה באמצעות צו שיישלח לפחות 21 ימים לפני המועד שבו יש להעמיד את הציוד לבדיקה.
  • בדיקת ציוד והערכתו ייעשו בדרך כלל במקום הימצאו של הציוד, אלא אם כן אישר פוקד להביאו למקום אחר.

גיוס הציוד

 • מפקד מוסמך רשאי להורות בצו על גיוס ציוד שרשום כציוד מגויס לצרכי תרגיל, כוננות ואימון. בעל הציוד חייב להעמיד את הציוד לרשות הצבא בהתאם לצו. אם בעל הציוד אינו יכול להעמיד את הציוד לרשות הצבא, עליו להתייצב אישית לפני מי שחתום על הצו ולהסביר מהן הנסיבות שמונעות ממנו לקיים את הצו.
 • צו גיוס לבעל ציוד רשום לצורך תרגיל, כוננות או אימון יישלח לבעל הציוד לפחות 14 ימים לפני מועד הגיוס, ובמקרים מיוחדים אפשר לשלוח צו גיוס לבעל הציוד בהתראה קצרה יותר.
 • בזמן שגרה ניתן לגייס ציוד לתקופה של עד 14 יום בשנה קלנדרית, אולם שר הבטחון רשאי להאריך תקופה זו עד 35 ימים בשנה.
 • שר הביטחון רשאי בעת חירום להכריז בצו על הצורך בגיוס כלי רכב פרטיים של אזרחים וציוד נוסף כמפורט למעלה, גם אם הציוד לא נרשם כציוד מגויס, אם הוא משוכנע שבטחון המדינה מחייב זאת. בעת חירום לא חלה מגבלה על תקופת גיוס הציוד.
 • בעת גיוס הציוד רשאי הצבא לעשות שינויים בציוד, להתקין בו אביזרים ולהכינו לשימוש ע"י הצבא כל עוד הדבר לא פוגע בשימוש הסביר באותו ציוד לאחר שיוחזר לבעליו. בתום תקופת השירות יוחזר הציוד ללא האביזרים שהותקנו בו, אלא אם מפקד מוסמך הורה שלא יסירו את האביזרים גם לאחר תום השירות.
 • בנוסף שר הביטחון רשאי להוציא צו לגיוס הציוד גם לשם אספקת שירותים חיוניים לציבור או טיפול באירוע חירום אזרחי. במקרה כזה, מוקנות סמכויותיו של שר הביטחון לשרים אחרים, לפי תחומי אחריותם. כל הוראות החוק החלות על גיוס ציוד לצה"ל חלות גם על גיוס ציוד במקרים אלה.

תשלום לבעלי הרכב והציוד

 • המדינה תשלם לבעל כלי הרכב האזרחי והציוד האחר שגויס דמי שימוש ראויים עבור השימוש בציוד.
 • אם נגרם לציוד נזק, המדינה תשלם פיצויים לבעליו בשל הנזק.
 • שיעור דמי השימוש הוא בהתאם למחירון שנקבע בצו ובהיעדר מחירון רלוונטי, על פי המחיר שיקבע שמאי.
 • אם הציוד גויס לתקופה שאינה עולה על 35 ימים, דמי השימוש ישולמו בתוך 30 ימים מיום שחרור הציוד.
 • אם הציוד גויס לתקופה שעולה על 35 יום, דמי השימוש ישולמו בתוך 30 ימים מיום גיוס הציוד עבור התקופה שעד התשלום, ולאחר מכן ישולמו תשלומים שוטפים אחת לחודש.
 • אם הציוד שגויס אבד או נגרם לו נזק שהוא אובדן גמור של הציוד, ישולמו דמי השימוש עד למועד תשלום הפיצויים, וכן ישולם פיצוי נוסף בגובה דמי השימוש בעד פרק הזמן עד רכישת ציוד חלופי מהסוג שאבד או ניזוק.
 • גובה הפיצויים יקבע על ידי מי ששר הביטחון הסמיכו, על סמך חוות דעת שמאי, בתוך 30 יום מיום שקיבל את כל המסמכים הדרושים, או בתוך 60 יום אם שר הביטחון קבע שלא ניתן לקבוע את סכום הפיצויים קודם לכן. הפיצויים ישולמו לבעל הציוד תוך 30 יום מהיום שנקבע סכום הפיצוי.
 • בעל ציוד חייב למסור מידע לפי דרישה לשם קביעת גובה הפיצויים, אחרת המדינה אינה חייבת בפיצויים.
 • למידע לגבי פיצויים ניתן לפנות לחטיבת התביעות במשרד הביטחון המטפלת בתביעות לפיצויים בגין נזקי ציוד מגויס.
 • על דמי השימוש והפיצויים יתווספו ריבית והפרשי הצמדה עד ליום התשלום בפועל.

הגשת ערר על דמי שימוש ופיצויים

 • בעל ציוד רשאי להגיש ערר בפני ועדת ערר לדמי שימוש ולפיצויים, אם לדעתו, דמי השימוש והפיצויים לא מכסים את עלות השימוש או הנזק שנגרם.
 • ועדת הערר מונה 3 שמאים ועובד משרד הביטחון שהוא עורך דין.
 • הוועדה רשאית לקבל את הערר, באופן מלא או חלקי, לדחות את הערר וכן להקטין את שיעור דמי השימוש או הפיצויים שנקבעו.

החזר הוצאות הכרוכות בקבלת הציוד חזרה

 • בנוסף זכאי בעל ציוד לתשלום בעד הוצאות הכרוכות בקבלת הציוד חזרה.
  • הוצאות דלק שהוציא בין מקום קבלת הציוד לבין מקום מגוריו או עסקו הקבוע, ישולמו במועד תשלום דמי השימוש בעד הציוד.
  • הוצאות אשר הוציא לצורך גרירת הציוד ממקום קבלתו למקום מגוריו, עסקו או מוסך, לפי בחירתו, ובלבד שהמרחק בין המוסך לבין מקום מגוריו או עסקו אינו עולה על 50 ק"מ. בעל הציוד יגיש למפקד היחידה בה מוצב הציוד חשבונית מס כדין בגין הוצאות הגרירה כאמור, והוצאותיו ישולמו לו בתוך 30 ימים מיום המצאת חשבונית המס.
  • אם הצבא לא סיפק שירותי הובלה במועד שחרור הציוד שיש צורך להובילו, זכאי בעל הציוד להחזר הוצאות עבור הובלת הציוד למקום מגוריו או מקום עסקו, לפי בחירתו.

הפרת החובה של בעל הציוד

 • אדם שהפר את חובתו ולא העמיד את הציוד המגויס לרשות הצבא או מסר ידיעה כוזבת, או חיבל בציוד המיועד לגיוס – עובר עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס.
 • אם בעל הציוד הורשע בביצוע עבירה של הפרת החובה והציוד לא גויס בשעה שעמד בתוקפו צו של שר הביטחון לגיוס הציוד בשעת חירום, בית המשפט רשאי להטיל עליו, בנוסף לכל עונש אחר (כמו מאסר או קנס), לשלם לאוצר המדינה סכום שגובהו עד פי 3 מדמי השימוש שהוא היה זכאי לקבל אם היה מעמיד את הציוד לרשות הצבא.

פורסם באתר כל זכות

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2024/03/1.png
הקלות ברשות המיסים למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל

רשות המיסים קבעה מספר הקלות מיוחדות למשרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ההקלות כוללות פריסת תשלומים של...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-6.png
יומן עדכונים בנושא זכויות בתקופת מלחמת חרבות ברזל

עדכונים שוטפיםתאריך העדכון06.03.2024 עלה לאוויר סיוע במימון טיפול זוגי למשרתי מילואים במלחמת חרבות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-1.png
מלחמת חרבות ברזל - שאלות ותשובות בדיני עבודה - פורסם באתר לשכת המסחר תל אביב והמרכז

מלחמת חרבות ברזל שנפתחה עלינו בהפתעה ביום 7.10.2023 ושבעקבותיה הוכרז מצב מיוחד, מאלצת עובדים ומעסיקים...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-3.png
מלחמת חרבות ברזל – המדריך המקוצר לעובד ולמעסיק - פורסם בכלכליסט

מלחמת חרבות ברזל אליה יצאה ישראל ב-7 באוקטובר הינה אירוע לאומי וגיאו-פוליטי המעלה על נס לא רק סוגיות...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-2.png
שאלות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים במהלך מלחמת חרבות ברזל

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות לעצמאים ובעלי עסקים עקב המצב המיוחד בעורף שהוכרז במלחמת חרבות ברזל באוקטובר...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/חרבות-ברזל-עדכונים-שוטפים-5.png
מלחמת "חרבות ברזל" - החזית הכלכלית והשלכותיה - פורסם באתר inss

כיצד תשפיע המלחמה בעזה על הכלכלה הישראלית – ואיך ניתן למזער נזקים? למלחמת “חרבות ברזל” צפויה השפעה שלילית...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/White-Modern-3D-Business-Card-2000-x-600-פיקסל.png
מענק לעצמאים והארכת חל"ד: תכנית הסיוע החדשה למילואימניקים - פורסם בכאן 11

בין סעיפי התוכנית של משרד האוצר ומשרד הביטחון, ישנם פיצוי לעצמאים ובני זוגם, מענקי כלכלת בית, מתווה שיפוי...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/10.png
מדריך לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת מלחמת חרבות ברזל

פיצוי על נזקים שנגרמו לעסקיםבעלי עסקים שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל (נזק...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/12/2.png
חרבות ברזל - חוקים, תקנות שעת חירום וצווים נוספים

בימים אלו, בהם מקודמים דברי חקיקה רבים רצינו להביא לידיעתכם כי באתר ספר החוקים הפתוח הוקם מאגר המרכז...

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/עותק-של-Grey-Luxury-Jewelry-Store-Promotion-Banner-2200-x-700-פיקסל-2-1-1.png
נבחרת העסקים של ניר דובדבני – תוכנית שידורי לייב עם צוות היועצים והשותפים שלנו – נכון ל29.11.23

תוכנית לייבים לזמן מלחמה המשך…

https://esg.co.il/wp-content/uploads/2023/11/1-2.png
תביעת לפיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים ברחבי הארץ בעקבות מלחמת חרבות ברזל – פיצוי הוצאות מזכות

שירות זה מאפשר לעסקים ברחבי הארץ, שמחזור עסקאותיהם בשנת 2022 הוא מ- 12,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪, להגיש...

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Pinterest
Print
Email

תוכן עניינים

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

חותם האמינות של דן אנד ברדסטריט (להלן:"די.בי") הינו "תו איכות" אשר מטרתו להקל על תהליך קבלת ההחלטות של הצרכן לקראת ביצוע התקשרות עסקית עם בית העסק. הענקת החותם מתבססת על הערכתנו המקצועית, על סמך המידע הקיים בידי די.בי, באשר לרמת הסיכון הפיננסי שבהתקשרות עסקית עם בית עסק.

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית בנושא שכר והגדלת הנטו לבעל העסק