רח' שבזי 14, יהוד

ת.ד. 2711 מיקוד 56231

צרו קשר

03-539-5900

פקס

03-539-5901

דף הבית » בלוג » איך מפרקים חברה בע"מ?

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה

איך מפרקים חברה בע"מ?

ההחלטה לפרק חברה בע"מ מלווה בפרוצדורות מורכבות וארוכות יותר מאשר לייסד אותה. עו"ד אבי מורה מנסה לפשט את הליכי הפירוק ולתת כמה כללי אצבע לחיסול נבון של פעילות החברה.

חברה בע"מ היא צורת ההתאגדות הנפוצה בעולם העסקי. קיומה של חברה מתחיל ברגע רישומה אצל רשם החברות. בניגוד לקלות של הקמתה, הרי שפירוקה אורך זמן רב.

מהו פירוק חברה?

פירוק חברה הינו הליך המביא לחיסול חייה ואישיותה המשפטית הנפרדת. כעיקרון, יש שתי אפשרויות לפירוק: פירוק מרצון ופירוק ע"י בית משפט.

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
פירוק חברה

מתי תפורק החברה?

ישנן עילות מסוימות לפירוק חברה. עילה אחת היא רצון החברה להתפרק. פירוק מרצון יתבצע רק כאשר החברה החליטה על כך ברוב של 75% לפחות מבעלי מניותיה (אלא אם כן זו חברה בעלת בעל מניות אחד ודירקטור יחיד, כפי שנראה בהמשך), והיא מסוגלת לפרוע את התחייבויותיה תוך 12 חודשים מיום תחילת הפירוק.

כאשר מדובר בפירוק שמתבצע ע"י בית משפט- ישנן 4 עילות פירוק:

  1. חדלות פרעון – החברה מצויה בקשיים כלכליים ואינה יכולה להמשיך בפעילותה;
  2. החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהפירוק יתבצע ע"י בית המשפט.
  3.  החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה מיום שהתאגדה או שהפסיקה את עסקיה לשנה.
  4.  פירוק מן הצדק והיושר – הצדק והיושר מצדיקים פירוק. למשל, כאשר בין בעלי המניות התגלע סכסוך שאינו מאפשר את המשך הפעילות של החברה.

מקרים מיוחדים

ישנם מקרים ספציפיים, אשר לא נרחיב לגביהם, המאפשרים לבעלי תפקידים, בהם היועמ"ש, הכונס הרשמי או רשם החברות, לבקש את פירוק החברה מבית המשפט.

סוגי הפירוק וביצועו

פירוק מרצון

פירוק זה נחלק לשלושה מסלולים: רגיל, מקוצר וע"י נושים.

פירוק מרצון במסלול המקוצר: חל רק על חברות שיש להן בעל מניות יחיד שהינו הדירקטור היחיד.

על בעל המניות לחתום על טופס הכולל תצהיר כושר פרעון, בו הוא מצהיר, כי הוא בעל מניות ודירקטור יחיד; כי החברה מסוגלת לפרוע חובותיה תוך שנה; שקיבל את ההחלטה על פירוק מרצון ושמינה מפרק.

תוך 7 ימים מיום ההחלטה, על בעל המניות לפרסם ברשומות הודעת פירוק, ולאחריה לשלוח לרשם החברות את הטופס עם התצהיר חתומים יחד עם עותק צילום הפרסום ברשומות. לאחר אישור רשם החברות על קבלת המסמכים, על המפרק לפעול לכינוס נכסי החברה, לסילוק החובות וכד'.

לאחר מכן, על בעל המניות לחתום על טופס פירוק מרצון הכולל פרטים אודות מועד כינוס אסיפה סופית, פירוט נכסי החברה וחובותיה, מימוש נכסים וסילוק חובות.

פירוק מרצון במסלול הרגיל: חל על חברות שמסוגלות לפרוע התחייבויותיהן תוך שנה. רוב הדירקטורים נדרשים לחתום על תצהיר כושר פרעון, לפיו הם מצהירים שבדקו את מצבה הכספי של החברה, והיא מסוגלת לשלם את חובותיה תוך שנה.

לאחר מכן, תזמן החברה אסיפה כללית של בעלי המניות לשם קבלת החלטת הפירוק וקביעת זהות המפרק.

יש להעביר לרשם החברות את פרוטוקול האסיפה בצירוף אישור המפרק על מינויו, ולפרסם זאת ברשומות תוך שבוע. על ההחלטה להתקבל ברוב של 75% לפחות.

המפרק אמון על כינוס נכסי החברה וסילוק חובותיה. עם השלמת הליכי הפירוק, יעביר המפרק לרשם החברות דוח סופי. לאחר בדיקת רשם החברות ואישורו, החברה תפורק סופית.

התערבות בית המשפט בעת הליכי פירוק מרצון תידרש רק במקרה שהמפרק, הנושים או בעלי המניות פונים אליו בשאלה או תביעה.

פירוק חברה מרצון על ידי נושים: על החברה לזמן אסיפת בעלי מניות ואסיפת נושים (בעלי חוב) לאותו מועד או ליום למחרת. באשר לאסיפת הנושים- יש לשלוח את ההזמנה לאסיפה בדואר ולפרסמה ברשומות ובעיתון יומי לפחות 21 יום לפני מועד האסיפה.

על הדירקטורים להגיש לאסיפת הנושים דוח מצב עסקי ורשימת נושים. בכל אסיפה (אסיפת בעלי מניות ואסיפת נושים) יוצע מועמד למינוי כמפרק. במקרה של חילוקי דעות בין בעלי המניות לנושים בנוגע לזהות המפרק, ימונה המפרק שהציעו הנושים. עם המינוי, יתנהלו הליכי הפירוק כבמסלול הרגיל.

לאחר מינוי המפרק, יתקיימו הליכי הפריוק כמו בהליך פירוק מרצון. במידה ואין אפשרות להגיש תצהיר כושר פרעון, יש להגיש מסמכים בהתאם לדרישות רשם החברות הכוללות פרוקטוקול אסיפת בעלי המניות ואסיפת הנושים, אישרו פרסום ברשומות ובעיתוק, הודעה על מנוי מפרק וכד'.

פירוק ע"י בית משפט

הפירוק יכול להתבצע לבקשת החברה עצמה, עובדיה או נושיה. על מבקש הפירוק להגיש לבית המשפט בקשת פירוק. טרם פניה לבית המשפט, יש לפנות לכונס הרשמי ולהגיש לו עותק של הבקשה. הסמכות לדון בה נתונה לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט יבחן אם התקיימה אחת מעילות הפירוק כאמור לעיל. הוא מוסמך למנות מפרק זמני אשר ישמור על נכסי החברה, עד להחלטתו למתן צו פירוק או מינוי מפרק קבוע.

בכל מקרה, פעולותיו של המפרק (הזמני והקבוע) כפופות לפיקוח בית המשפט. מרגע קבלת צו פירוק, יש עיכוב הליכים. גם בזמן זה כונס הנכסים הרשמי בוחן את בקשות הפירוק ומעביר את המלצתו בעניין. הכונס פועל לכינוס אסיפות נושים ובעלי מניות להצעת מועמד לתפקיד מפרק קבוע.

לאחר מכן, ממנה בית המשפט מפרק קבוע, אשר כל סמכויות המנכ"ל והדירקטוריון עוברות אליו. זאת, כדי שיוכל לממש את נכסי החברה ולשלם את חובותיה בהתאם לסדרי העדיפויות ותביעות החוב שהוגשו. הכל נעשה בפיקוח בית משפט ואישורו.

במשך זמן הפירוק, יכולים צדדים קשורים להגיש בקשות שונות לבית המשפט בקשר עם הפירוק, ועל בית המשפט לדון בבקשות אלה. לאחר שבית המשפט יווכח שהליך הפירוק הסתיים והמפרק מימש את נכסי החברה וסילק את החובות במידת האפשר, יסתיים הליך הפירוק ובית המשפט יתן צו לחיסול החברה.

חשוב: בכל מקרה של פירוק, יש להגיש לרשם החברות אישורי מס המעידים על סגירת תיק מע"מ, מס הכנסה, תצהיר היעדר פעילות וכיו"ב.

פטור מאגרות

כחלק מהליך פירוק, רשאית חברה לבקש פטור מאגרת רשם החברות בגין שנים קודמות בהן לא היתה פעילה.

לבקשה יש לצרף אישורים מקוריים מרשויות המס או העתקים מדוחות מס הכנסה מאומתים, המעידים שהחברה לא הייתה פעילה בשנים לגביהם מבוקש הפטור. כמו כן, יש לצרף תצהיר של הדירקטורים, לפיו החברה הפסיקה את פעילותה ואינה מנהלת חשבונות בנק.

את הבקשה יש להגיש רק עם הדוח הסופי של המפרק. במקרה שאין אפשרות להמציא אישורי מס הכנסה ומע"מ, ניתן להמציא את התצהיר עם אישור מקורי מרו"ח המבקר של החברה.

סיכום

פרקי הזמן בהם מתבצע הפירוק נעים בין כחצי שנה מיום הגשת תצהיר כושר פירעון, ועד לכמה שנים טובות במקרים של פירוק מורכב.

למדור: דיני תאגידים

* עו"ד אבי מורה, שותף במשרד עורכי דין מורה-טובים, העוסק בתחום המסחרי-אזרחי.

** המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

פורסם באתר פסק דין

פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
מעבר

איסור פיטורים והגבלות לעניין פיטורים

תוכן עניינים מקרים שבהם יש הגבלה על פיטורי עובדים קיימות הוראות הקובעות כי בנסיבות מסוימות אסור לפטר עובדים, או הקובעות הגבלות לעניין פיטורים. הוראות אלה מעוגנות בחקיקה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ולעיתים גם בהסכם העבודה שבין העובדים ומעסיקם. מעסיקים שפיטרו או איים על עובדים בפיטורים,

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
ייעוץ אסטרטגי

ייעוץ אסטרטגי

ייעוץ אסטרטגי (לעיתים גם ייעוץ מנהלים) הוא שירות הניתן לחברות ולארגונים על מנת לסייע להם לעצב את האסטרטגיה ולהתאים את עצמם לתנאי השוק והסביבה המשתנים.

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
ייעוץ אסטרטגי

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני הוא תחום המתמקד בארגון ובתהליכים בתוכו ובסביבתו, ונועד לשפר את התפקוד שלו. ייעוץ ארגוני תומך בארגון המתמודד עם סביבה דינמית. במציאות זו נדרש הארגון להגביר באופן מתמיד את יכולותיו וכושר הסתגלותו, כך שלמעשה הוא נמצא באופן מתמיד בתהליכי שינוי. מטרתו של תהליך הייעוץ

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
ייעוץ אסטרטגי

אסטרטגיה עסקית

אסטרטגיה עסקית היא גיבוש דרך פעולה של יחידה עסקית, תוך התייחסות לסביבה ולעצמה, במטרה לסייע לארגון בקביעת מטרותיו, בבחירת דרכי פעולה ובמימושן.

קרא עוד »
פתרונות אפקטיביים מקבוצת פורמולה
ייעוץ אסטרטגי

התנהגות ארגונית

התנהגות ארגונית הוא תחום מדעי העוסק בצבירת ידע על התנהגויות של אנשים במסגרות ארגוניות על ידי חקירה שיטתית של תהליכים אישיים, קבוצתיים וארגוניים. כאשר המטרה היא שיפור יעילותם של ארגונים ואיכות חייהם של העובדים בסביבת עבודתם. המחקר עוסק בעיקר בארגוני עבודה גדולים, כגון מפעלים, בתי-חולים,

קרא עוד »
שינוי גודל גופנים

תיאום פגישה

השאירו פרטים עכשיו וקבלו פגישת ייעוץ מקצועית